โทรศัพท์
02-280-2841
088-137-0335
088-137-0336
093-139-9713
093-139-9317
093-139-5546
093-139-5582
093-139-5573
093-139-5591
093-139-5564
 
หรือสามารถ chat online
ผ่านระบบ Skype
ที่ cmss-1 ถึง cmss-10

อีเมล์ที่
cmss.moe@gmail.com

 
 
 
 
ดูทั้งหมด  
คำถามที่ 1 : ครูผู้ช่วย ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ(สไลด์ข้ามแท่ง) ในกระบวนการนับมีตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถกรอกข้อมูลในระบบอย่างไร
คำตอบ กรณีที่ได้ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ในการเลื่อนขั้น1 เม.ย. ในการบันทึกข้อมูลในบัญชีนับตัวให้กรอกข้อมูลเป็น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ระดับครูผู้ช่วย เงินเดือนระบุเงินเดือนที่เต็มขั้นเพื่อที่เลื่อนขั้น ณ วันที่ 1 เม.ย. เมื่อใส่ผลการเลื่อนขั้นแล้ว ระบบจะทำการคำนวณเงินเดือนให้โดยอัตโนมัติ

คำถามที่ 2 : กรณีคนที่ ปรับเงินเดือน ปรับระดับวิทยฐานะ ปรับตำแหน่ง ข้อมูลทั่วไป โดยมีคำสั่งมาหลังการนับตัว 1 มี.ค. และ 1 ก.ย. จะทำการปรับแก้ไขข้อมูลนี้ได้อย่างไร
คำตอบ จะต้องทำการปรับแก้ไขข้อมูลตามคำสั่งโดยที่ แจ้งให้ทางCallcenter ปลดล็อคระบบการเลื่อนเงินเดือน เพื่อทำการแก้ไข

คำถามที่ 3 : กรณีคนที่ โอนย้ายภายในเขต , โอนย้ายต่างสังกัด ,ลาออกจากราชการ , เสียชีวิต ฯลฯ ช่วงหลังการนับตัว 1 มี.ค. และ 1 ก.ย. จะทำการปรับแก้ไขข้อมูลนี้ได้อย่างไร
คำตอบ จะต้อทำการปรับแก้ไขข้อมูลโดยที่ แจ้งให้ทาง Callcenter ปลดล็อคระบบการเลื่อนเงินเดือน เพื่อทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูล

คำถามที่ 4 : หากมีการนับจำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริงในสังกัด ณ วันที่ 1 มี.ค. หรือ วันที่ 1 ก.ย. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว มีข้าราชการครูฯ โอนย้ายมา , บรรจุใหม่ , เสียชีวิต สามารถดำเนินการในระบบได้อย่างไร
คำตอบ หากมีข้าราชการครูฯ ที่โอนย้ายมา , บรรจุใหม่ , เสียชีวิต หลังวันที่ 1 มี.ค. หรือ วันที่ 1 ก.ย. ระบบสามารถทำการเพิ่มรายชื่อหรือปรับปรุงรายชื่อให้ถูกต้องก่อนดำเนินการเลื่อนเงินเดือนผ่านเครื่องมือปรับปรุงข้อมูลในกระบวนการเลื่อนเงินเดือน โดยไม่ต้องเพิ่มรายชื่อหรือปรับปรุงข้อมูลในกระบวนการนับตัว ถ้ากระบวนการเลื่อนเงินเดือนของ สพท.ใดได้รับรองข้อมูลแล้วให้ประสาน Call center เพื่อดำเนินการปลด ล็อคกระบวนการเลื่อนเงินเดือน

คำถามที่ 5 : การนับจำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริงในสังกัด ณ วันที่ 1 มี.ค. หรือ วันที่ 1 ก.ย. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ข้าราชการครูฯ อันดับ คศ.2 รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 (สไลด์ข้ามแท่ง) สามารถดำเนินการในระบบอย่างไร
คำตอบ การระบุอันดับของข้าราชการครูฯ ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ(สไลด์ข้ามแท่ง) ในกระบวนการนับมีตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุเป็นอันดับ คศ.3 บันทึกเงินเดือนตามเงินเดือนที่ได้รับ(คศ.3) และระบุระดับวิทยฐานะเป็น ชำนาญการ จากนั้นระบบจะทำการคำนวณเงินเดือนให้เป็นไปตามตารางการปรับเงินเดือนต่อไป


กรณีที่ 1 ข้าราชการครูฯ ที่ยังไม่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ณ วันที่นับตัว เช่น คศ.2 เงินเดือน 37,830 บาท ณ วันที่นับตัวให้ระบุเป็นอันดับ คศ.2 เงินเดือน 37,830 วิทยฐานะ ชำนาญการ

กรณีที่ 2 ข้าราชการครูฯ ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ณ วันที่นับตัว เช่น คศ.2 รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 เงินเดือน 40,860 บาท ณ วันที่นับตัวให้ระบุเป็นอันดับ คศ.3 เงินเดือน 40,860 บาท
วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ