โทรศัพท์
088-137-0334
088-137-0335
088-137-0336
093-139-9713
093-139-9317
093-139-5546
093-139-5582
093-139-5573
093-139-5591
093-139-5564
 
หรือสามารถ chat online
ผ่านระบบ Skype
ที่ cmss-1 ถึง cmss-10

หรือ อีเมล์ที่
cmss-1@hotmail.com
ถึง cmss-10@hotmail.com

 
 
 
 
ดูทั้งหมด  
คำถามที่ 1 : หากมีการนับจำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริงในสังกัด ณ วันที่ 1 มี.ค. หรือ วันที่ 1 ก.ย. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว มีข้าราชการครูฯ โอนย้ายมา , บรรจุใหม่ , เสียชีวิต สามารถดำเนินการในระบบได้อย่างไร
คำตอบ หากมีข้าราชการครูฯ ที่โอนย้ายมา , บรรจุใหม่ , เสียชีวิต หลังวันที่ 1 มี.ค. หรือ วันที่ 1 ก.ย. ระบบสามารถทำการเพิ่มรายชื่อหรือปรับปรุงรายชื่อให้ถูกต้องก่อนดำเนินการเลื่อนเงินเดือนผ่านเครื่องมือปรับปรุงข้อมูลในกระบวนการเลื่อนเงินเดือน โดยไม่ต้องเพิ่มรายชื่อหรือปรับปรุงข้อมูลในกระบวนการนับตัว ถ้ากระบวนการเลื่อนเงินเดือนของ สพท.ใดได้รับรองข้อมูลแล้วให้ประสาน Call center เพื่อดำเนินการปลดล็อกกระบวนการเลื่อนเงินเดือน

คำถามที่ 2 : การนับจำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริงในสังกัด ณ วันที่ 1 มี.ค. หรือ วันที่ 1 ก.ย. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ข้าราชการครูฯ อันดับ คศ.3 รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 (สไลด์ข้ามแท่ง) สามารถดำเนินการในระบบอย่างไร
คำตอบ การระบุอันดับของข้าราชการครูฯ ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ(สไลด์ข้ามแท่ง) ในกระบวนการนับมีตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุเป็นอันดับ คศ.3 บันทึกเงินเดือนตามเงินเดือนที่ได้รับ(คศ.4)

คำถามที่ 3 : หากดำเนินการรับรองข้อมูลนับมีตัว ณ วันที่ 1 มี.ค. หรือ วันที่ 1 ก.ย. แล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ ให้ประสาน Call center เพื่อดำเนินการปลดล็อกกระบวนการนับข้าราชการครูฯ ที่มีตัวอยู่จริง

คำถามที่ 4 : การบันทึกข้อมูลโควตาของแต่ละหน่วยงานผ่านระบบบันทึกโควตา สามารถดำเนินการอย่างไร
คำตอบ การบันทึกข้อมูลโควตาของแต่ละหน่วยงานให้บันทึกจำนวนที่ได้รับการจัดสรรเป็นจำนวนเต็ม ซึ่งผ่านกระบวนการจัดสรรของแต่ละสพท. เรียบร้อยแล้ว
คำถามที่ 5 : กระบวนการจัดทำบัญชีอัตรากำลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการนำเข้าไฟล์ข้อมูล Excel มีวิธีการดำเนินงานอย่างไร
คำตอบ 1. เข้าไปที่เมนูบัญชีอัตรากำลัง เลือกไอคอน "เครื่องมือนำเข้าบัญชีอัตรากำลังจาก Excel"
2. ทำการดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มที่ใช้งาน จำนวน 2 ไฟล์ คือ แบบฟอร์มข้าราชการครู แบบกรอกขั้นที่ได้รับ (Pri05) และ แบบฟอร์มบุคลากร 38ค.(2) แบบกรอกร้อยละที่ได้เลื่อน(Pri06)
3. จากนั้นทำการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ได้จากการดาวน์โหลดผ่านระบบ โดยไม่ต้องใส่ข้อมูลอัตราว่าง
4. เมื่อบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกชื่อแฟ้มเป็น pri05 และ pri06 บันทึกเป็นชนิด Excel97-2003 Workbook (*.xls) เท่านั้น
5. นำไฟล์ข้อมูลอัพโหลดผ่านเครื่องมือนำเข้าบัญชีอัตรากำลังจาก Excel

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ