โทรศัพท์
088-137-0334
088-137-0335
088-137-0336
093-139-9713
093-139-9317
093-139-5546
093-139-5582
093-139-5573
093-139-5591
093-139-5564
 
หรือสามารถ chat online
ผ่านระบบ Skype
ที่ cmss-1 ถึง cmss-10

หรือ อีเมล์ที่
cmss-1@hotmail.com
ถึง cmss-10@hotmail.com

 
 
 
 
ดูทั้งหมด  
คำถามที่ 1 : หากมีการนับจำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริงในสังกัด ณ วันที่ 1 มี.ค. หรือ วันที่ 1 ก.ย. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว มีข้าราชการครูฯ โอนย้ายมา , บรรจุใหม่ , เสียชีวิต สามารถดำเนินการในระบบได้อย่างไร
คำตอบ หากมีข้าราชการครูฯ ที่โอนย้ายมา , บรรจุใหม่ , เสียชีวิต หลังวันที่ 1 มี.ค. หรือ วันที่ 1 ก.ย. ระบบสามารถทำการเพิ่มรายชื่อหรือปรับปรุงรายชื่อให้ถูกต้องก่อนดำเนินการเลื่อนเงินเดือนผ่านเครื่องมือปรับปรุงข้อมูลในกระบวนการเลื่อนเงินเดือน โดยไม่ต้องเพิ่มรายชื่อหรือปรับปรุงข้อมูลในกระบวนการนับตัว ถ้ากระบวนการเลื่อนเงินเดือนของ สพท.ใดได้รับรองข้อมูลแล้วให้ประสาน Call center เพื่อดำเนินการปลด ล็อคกระบวนการเลื่อนเงินเดือน

คำถามที่ 2 : การนับจำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริงในสังกัด ณ วันที่ 1 มี.ค. หรือ วันที่ 1 ก.ย. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ข้าราชการครูฯ อันดับ คศ.2 รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 (สไลด์ข้ามแท่ง) สามารถดำเนินการในระบบอย่างไร
คำตอบ การระบุอันดับของข้าราชการครูฯ ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ(สไลด์ข้ามแท่ง) ในกระบวนการนับมีตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุเป็นอันดับ คศ.3 บันทึกเงินเดือนตามเงินเดือนที่ได้รับ(คศ.3) และระบุระดับวิทยฐานะเป็น ชำนาญการ จากนั้นระบบจะทำการคำนวณเงินเดือนให้เป็นไปตามตารางการปรับเงินเดือนต่อไป

คำถามที่ 3 : หากดำเนินการรับรองข้อมูลนับมีตัว ณ วันที่ 1 มี.ค. หรือ วันที่ 1 ก.ย. แล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ ให้ประสาน Call center เพื่อดำเนินการปลดล็อคกระบวนการนับข้าราชการครูฯ ที่มีตัวอยู่จริง หลังจากนั้นถึงสามารถเข้าไปดำเนินการปรับแก้ไขข้อมูลได้

คำถามที่ 4 : การบันทึกข้อมูลโควตาของแต่ละหน่วยงานผ่านระบบบันทึกโควตา สามารถดำเนินการอย่างไร
คำตอบ การบันทึกข้อมูลโควตาของแต่ละสถานศึกษาให้บันทึกตามจำนวนโควตา ที่ได้รับการจัดสรรเป็นจำนวนเต็ม ซึ่งผ่านกระบวนการจัดสรรของแต่ละสพท. เรียบร้อยแล้ว
คำถามที่ 5 : สถานศึกษามีหน้าที่ดำเนินการกระบวนการเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไร
คำตอบ

1. สถานศึกษาดำเนินการนับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีตัวอยู่จริงในสังกัด และยืนยันรายชื่อ
2. สถานศึกษาสร้างหนังสือนำส่งการนับมีตัวอยู่จริงของข้าราชการในสังกัดและแนบไฟล์หนังสือนำส่งเข้าระบบ
3. หลังจาก สพท.สร้างบัญชีเลื่อนเงินเดือนแล้ว สถานศึกษาทำการบันทึกวันลาและคะแนนประเมินหน่วยงานของตนเอง
4. สถานศึกษาบันทึกเลขที่คำสั่งเลื่อนเงินเดือนและแนบรายชื่อข้าราชการที่ได้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนผ่านระบบ
5. สถานศึกษาแนบไฟล์คำสั่งเลื่อนเงินเดือนและบัญชีแนบท้ายคำสั่งเข้าระบบ
6. หากไม่พบโปรไฟล์ที่ใช้ในการดำเนินงานให้ประสานทาง สพท.ว่ามีการดำเนินการสร้างโปรไฟล์ในการดำเนินงานหรือยัง


 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ