เรื่อง การปรับเงินเดือนหลังเลื่อนเงินเดือนปกติ อ้างถึง ศธ.๐๒๐๖.๗/ว.๔ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ตามข้อ ๒.๕ (ปรับพอกเงินเดือน)

     ด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของอันดับ ให้ผู้นั้นได้รับการปรับเงินเดือนครั้งละ ๑ ขั้น จนได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของอันดับนั้น
     ระบบเลื่อนเงินเดือนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดแนวทางการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ให้ไว้ เป็น ๒ แนวทางดังนี้

     ๑. กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มสดมถ์ "ปรับเงินเดือนตาม ว๔/ ๒๕๕๔ ข้อ ๒.๕ เป็นขั้น” ในบัญชีแนบท้าย
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนของหน่วยงานที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของอันดับ เพื่อแยกออกจากสดมถ์เลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ แล้วออกคำสั่งก็สามารถทำได้ตามแต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดำเนินการ
      ๒. กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับเงินเดือน ยังไม่ถึงขั้นต่ำของอันดับ ภายหลังจากการออกคำสั่งเลื่อนขั้นปกติ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือสถานศึกษาจะต้องแสดงสดมถ์ขั้นเงินเดือนก่อนปรับ และการปรับเงินเดือนตาม ว๔/ ๒๕๕๔ ข้อ ๒.๕ เป็นขั้นแยกจากกันให้ชัดเจน ก็สามารถทำได้ตามแต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดำเนินการ ทั้งนี้ สนง.ก.ค.ศ.
มอบหมายให้ที่ปรึกษาพัฒนาระบบเลื่อนเงินเดือนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ปรับแก้ไขบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน กรณีหน่วยงานที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของอันดับให้มีสดมถ์ "ปรับเงินเดือนตาม ว๔/ ๒๕๕๔ ข้อ ๒.๕ เป็นขั้น”แล้วดังตัวอย่าง จึงใคร่ขอแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


** รูปตัวอย่างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของหน่วยงานที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของอันดับ

 
     
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ