: ดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF | : ดาวน์โหลดในรูปแบบโปรแกรมช่วยสอน™
ลำดับ รายการคู่มือ สำหรับผู้ใช้งาน
สถานศึกษา สพท./สศศ. สพฐ./ก.ค.ศ.
New คู่มือการใช้งานระบบประเมินค่างาน    
New คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูล ก.ค.ศ.16 และระบบเอกสารก่อตั้งสิทธิ์ (พ.ศ. 2557)    
New คู่มือการใช้งานระบบเลือนเงินเดือน (พ.ศ. 2557)

New คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (พ.ศ. 2557)

1 การลงทะเบียนรับรหัสผ่าน(One Time Password) ระบบเลื่อนเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์
2 กระบวนการจัดทำข้อมูลบัญชีถือจ่าย ส่วนอัตราคนครองให้เป็นปัจจุบัน

3 กระบวนการนับจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง    
3.1 การตรวจสอบและยืนยัน บัญชีรายชื่อข้าราชการฯ ที่มีตัวอยู่จริง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.2 การนำส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการลงนามจากผู้บังคับบัญชา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


3.3 ารรับรองข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์3.4 การส่งบัญชีรายชื่อ ผลจากการนับตัวข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปยัง สพฐ. และสพท.ที่เกี่ยวข้อง‡

 
3.4.1 การส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการ
ทาง สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1/1)


3.4.2 การส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการ
ต่าง สพท. (เอกสารหมายเลข 1/2) ไปยัง สพท. ที่เกี่ยวข้อง


3.4.3 การส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูฯ กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ. 4)
(เอกสารหมายเลข 1/3) ไปยัง สพฐ.


3.4.4 การส่งทำบัญชีแสดงอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
ที่มีตัวอยู่จริง (เอกสารหมายเลข 3/1) ไปยัง สพฐ.


4 กระบวนการบันทึกข้อมูลการจัดสรรโควตา สำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
5 กระบวนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
5.1 การบันทึกข้อมูลจำนวนครั้งการลา และมาทำงานสาย ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

5.2 การบันทึกผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


5.3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของ ผอ. สพท. และผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการ สพฐ. (เอกสารหมายเลข 3) ไปยัง สพฐ.5.4 การบันทึกผลพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดในสังกัดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


5.5 การจัดทำบัญชีแสดงผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ผู้ไม่ได้รับ
การเลื่อนเงินเดือน และบัญชีแสดงการสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือน
จากระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 
5.5.1 การจัดทำบัญชีแสดงผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 1.5 ขั้น
(เอกสารหมายเลข 4/1)


5.5.2 การจัดทำออกบัญชีแสดงผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น
(เอกสารหมายเลข 4/2)


5.5.3

การจัดทำบัญชีแสดงผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น
(เอกสารหมายเลข 4/3)


5.5.4 การจัดทำบัญชีแสดงผู้ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน
(เอกสารหมายเลข 4/4)
 
5.5.5 การจัดทำบัญชีแสดงการสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือน
(เอกสารหมายเลข 4/5)
 
6 กระบวนการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และบัญชีแนบท้ายคำสั่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์6.1 การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และบัญชีแนบท้ายคำสั่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


6.2 การนำส่งไฟล์สำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และบัญชีแนบท้ายคำสั่ง ที่ผ่านการลงนามตามผู้มีอำนาจมาตรา 53 รูปแบบไฟล์ PDF
ผ่านระบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์


6.3 การจัดส่งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยัง สพฐ.
 
6.3.1 การจัดส่งบัญชีแสดงการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
ตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ (เอกสารหมายเลข 3/2) ไปยัง สพฐ.
   
6.3.2 การจัดส่งบัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง รวมทั้งปี (1 เมษายน และ 1 ตุลาคม)
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม
(เอกสารหมายเลข 3/3) ไปยัง สพฐ.
   
6.3.3 การจัดส่งบัญชีแสดงผลการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มที่ 2 (อันดับ ค.ศ.4)
(เอกสารหมายเลข 2/3) ไปยัง สพฐ.
   
7 กระบวนการประมวลผลคำสั่งเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รายบุคคล
   
8 กระบวนการตรวจสอบ/รับรองคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
9 คู่มือตรวจสอบข้อมูล ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
   

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ