1 .คำถาม ครูผู้ช่วย ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ(สไลด์ข้ามแท่ง) ในกระบวนการนับมีตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถกรอกข้อมูลในระบบอย่างไร

คำตอบ กรณีที่ได้ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ในการเลื่อนขั้น1 เม.ย. ในการบันทึกข้อมูลในบัญชีนับตัวให้กรอกข้อมูลเป็น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ระดับครูผู้ช่วย เงินเดือนระบุเงินเดือนที่เต็มขั้นเพื่อที่เลื่อนขั้น ณ วันที่ 1 เม.ย. เมื่อใส่ผลการเลื่อนขั้นแล้ว ระบบจะทำการคำนวณเงินเดือนให้โดยอัตโนมัติ

 

2 .คำถาม กรณีคนที่ ปรับเงินเดือน ปรับระดับวิทยฐานะ ปรับตำแหน่ง ข้อมูลทั่วไป โดยมีคำสั่งมาหลังการนับตัว 1 มี.ค. และ 1 ก.ย. จะทำการปรับแก้ไขข้อมูลนี้ได้อย่างไร

คำตอบ จะต้องทำการปรับแก้ไขข้อมูลตามคำสั่งโดยที่ แจ้งให้ทางCallcenter ปลดล็อคระบบการเลื่อนเงินเดือน เพื่อทำการแก้ไข

 

3 .คำถาม กรณีคนที่ โอนย้ายภายในเขต , โอนย้ายต่างสังกัด ,ลาออกจากราชการ , เสียชีวิต ฯลฯ ช่วงหลังการนับตัว 1 มี.ค. และ 1 ก.ย. จะทำการปรับแก้ไขข้อมูลนี้ได้อย่างไร

คำตอบ จะต้อทำการปรับแก้ไขข้อมูลโดยที่ แจ้งให้ทาง Callcenter ปลดล็อคระบบการเลื่อนเงินเดือน เพื่อทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูล

 

4 .คำถาม หากมีการนับจำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริงในสังกัด ณ วันที่ 1 มี.ค. หรือ วันที่ 1 ก.ย. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว มีข้าราชการครูฯ โอนย้ายมา , บรรจุใหม่ , เสียชีวิต สามารถดำเนินการในระบบได้อย่างไร

คำตอบ หากมีข้าราชการครูฯ ที่โอนย้ายมา , บรรจุใหม่ , เสียชีวิต หลังวันที่ 1 มี.ค. หรือ วันที่ 1 ก.ย. ระบบสามารถทำการเพิ่มรายชื่อหรือปรับปรุงรายชื่อให้ถูกต้องก่อนดำเนินการเลื่อนเงินเดือนผ่านเครื่องมือปรับปรุงข้อมูลในกระบวนการเลื่อนเงินเดือน โดยไม่ต้องเพิ่มรายชื่อหรือปรับปรุงข้อมูลในกระบวนการนับตัว ถ้ากระบวนการเลื่อนเงินเดือนของ สพท.ใดได้รับรองข้อมูลแล้วให้ประสาน Call center เพื่อดำเนินการปลด ล็อคกระบวนการเลื่อนเงินเดือน

 

5. คำถาม การนับจำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริงในสังกัด ณ วันที่ 1 มี.ค. หรือ วันที่ 1 ก.ย. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ข้าราชการครูฯ อันดับ คศ.2 รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 (สไลด์ข้ามแท่ง) สามารถดำเนินการในระบบอย่างไร
คำตอบ การระบุอันดับของข้าราชการครูฯ ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ(สไลด์ข้ามแท่ง) ในกระบวนการนับมีตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ระบุเป็นอันดับ คศ.3 บันทึกเงินเดือนตามเงินเดือนที่ได้รับ(คศ.3) และระบุระดับวิทยฐานะเป็น ชำนาญการ จากนั้นระบบจะทำการคำนวณเงินเดือนให้เป็นไปตามตารางการปรับเงินเดือนต่อไป
 
6. คำถาม หากดำเนินการรับรองข้อมูลนับมีตัว ณ วันที่ 1 มี.ค. หรือ วันที่ 1 ก.ย. แล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ ให้ประสาน Call center เพื่อดำเนินการปลดล็อคกระบวนการนับข้าราชการครูฯ ที่มีตัวอยู่จริง หลังจากนั้นถึงสามารถเข้าไปดำเนินการปรับแก้ไขข้อมูลได้

 

7. คำถาม การบันทึกข้อมูลโควตาของแต่ละหน่วยงานผ่านระบบบันทึกโควตา สามารถดำเนินการอย่างไร
คำตอบ การบันทึกข้อมูลโควตาของแต่ละสถานศึกษาให้บันทึกตามจำนวนโควตา ที่ได้รับการจัดสรรเป็นจำนวนเต็ม ซึ่งผ่านกระบวนการจัดสรรของแต่ละสพท. เรียบร้อยแล้ว
 
8. คำถาม สถานศึกษามีหน้าที่ดำเนินการกระบวนการเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไร

คำตอบ 1. สถานศึกษาดำเนินการนับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีตัวอยู่จริงในสังกัด และยืนยันรายชื่อ
          2. สถานศึกษาสร้างหนังสือนำส่งการนับมีตัวอยู่จริงของข้าราชการในสังกัดและแนบไฟล์หนังสือนำส่งเข้าระบบ
          3. หลังจาก สพท.สร้างบัญชีเลื่อนเงินเดือนแล้ว สถานศึกษาทำการบันทึกวันลาและคะแนนประเมินหน่วยงานของตนเอง
          4. สถานศึกษาบันทึกเลขที่คำสั่งเลื่อนเงินเดือนและแนบรายชื่อข้าราชการที่ได้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนผ่านระบบ
          5. สถานศึกษาแนบไฟล์คำสั่งเลื่อนเงินเดือนและบัญชีแนบท้ายคำสั่งเข้าระบบ
          6. หากไม่พบโปรไฟล์ที่ใช้ในการดำเนินงานให้ประสานทาง สพท.ว่ามีการดำเนินการสร้างโปรไฟล์ในการดำเนินงานหรือยัง

 

9. คำถาม กรณีหน่วยงานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ สามารถขอรหัสผ่านได้อย่างไร

คำตอบ ให้สถานศึกษาติดต่อ ขอรับรหัสสำหรับเข้าใช้งานระบบเลื่อนเงินเดือนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัด

 

10. คำถาม กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน, แก้ไขชื่อหน่วยงาน, ปรับปรุงข้อมูลหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน เช่น กรณีสถานศึกษายุบเลิก หรือ รอยุบเลิก สามารถดำเนินงานได้อย่างไร

คำตอบ สามารถบริหารจัดการข้อมูลสถานศึกษาผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลสถานศึกษาได้(ระบบนี้อยู่ในขั้นตอนการทำบัญชีอัตรากำลัง)

 

11. คำถาม กรณีการทำบัญชีอัตรากำลังหากไม่พบการแสดงผลของรายชื่อข้าราชการ สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ไหน และดำเนินการอย่างไรแก้ไขอย่างไร

คำตอบ ให้ทำการตรวจสอบรายชื่อโดยเข้าไปที่บัญชีอัตรากำลัง จากนั้นเลือกคลิกที่รายงานอัตราว่างและคนที่ไม่ได้ครองอัตรา ระบบจะแสดงราชชื่อที่ไม่ได้แสดงผลในบัญชีอัตรากำลัง โดยรายงานจะแสดงข้อมูลออกเป็นรายสถานศึกษา แล้วดำเนินการนำรายชื่อที่แสดงในรายงานนี้เพิ่มเข้าไปในบัญชีอัตรากำลังของแต่ละสถานศึกษาต่อไป

 

12. คำถาม กรณีรับรหัสเข้าใช้งานระบบเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบ 1 เม.ย. 58(ครึ่งปีแรก)สำหรับสถานศึกษา  จะต้องทำการลงทะเบียนรับรหัสผ่านในระบบหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบนี้ให้ทางสถานศึกษาขอรับรหัสสำหรับเข้าใช้งานระบบเลื่อนเงินเดือนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัด

 

13. คำถาม กรณีคนที่ได้พิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.8/ว10 จะมีวิธีทำการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบอย่างไร

คำตอบ สามารถเข้าไปทำการกำหนดผลการเลื่อนขั้นให้กับข้าราชการครูที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ในส่วนของขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนในระบบได้เลย เช่นเดียวกันกับการกำหนดผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ

 

14. คำถาม ระบบเลื่อนเงินเดือน และ ระบบบันทึกข้อมูล ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้งานบน Tablet และ Smartphone ได้หรือไม่ และมีวิธีการแนะนำอย่างไรบ้าง

คำตอบ ในการใช้งานระบบเลื่อนเงินเดือน และ ระบบบันทึกข้อมูล ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์บน Tablet และ Smartphone ณ ขณะนี้สามารถใช้งานได้ในเฉพาะส่วนการเรียกดูหน้ารายงานต่างๆได้ และในส่วนของการใช้งานแบบเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทางสำนักงาน ก.ค.ศ.จะนำเรื่องนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานระบบของผู้ใช้งานต่อไป และหากสามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบได้ในช่วงใด ทางสำนักงาน ก.ค.ศ จะมีการแจ้งให้ทราบทั่วกันอีกครั้ง

 

15. คำถาม กรณีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุก่อนกำหนด ควรจะจำหน่ายรายชื่อออกจากระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ได้ในช่วงใด

คำตอบ  กรณีการจำหน่ายรายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุก่อนกำหนดนั้น สามารถทำการจำหน่ายรายชื่ออกจะระบบทะเบียนประวัติ ได้ในช่วงวันที่มีการเกษียณอายุ เช่น เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2558 ให้ดำเนินการจำหน่ายข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2558

 

16. คำถาม หากต้องการคู่มือในการดำเนินงาน สามารถศึกษาได้จากที่ไหน

คำตอบ สามารถศึกษาได้จาก "ดาวน์โหลดคู่มือและโปรแกรมช่วยสอน" ในหน้าหลักของ www.cmss-otcsc.com หรือ http://www.cmss-otcsc.com/download_page2.php

17. คำถาม การบันทึกทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ในหมวดของตำแหน่งและอัตราเงินเดือนส่วนของช่องเอกสารอ้างอิง จะมีวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบที่ถูกต้องอย่างไร

คำตอบ ให้ทำการบันทึกข้อความที่แสดงในช่องเอกสารอ้างอิงของทะเบียนประวัติ ลงไปในช่องเลขที่คำสั่ง และทำการบันทึกเลขคำสั่งลงในช่องเก็บข้อมูล ซึ่งจะอยู่บรรทัดถัดไปของ ช่องกรอกเลขที่คำสั่ง

18. คำถาม การบันทึกทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ในหมวดของตำแหน่งและอัตราเงินเดือน บรรทัดที่มีข้อความการแก้ไขคำสั่งในช่องของเอกสารอ้างอิง จะมีวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบที่ถูกต้องอย่างไร

คำตอบ  กรณีบรรทัดที่มีข้อความการแก้ไขคำสั่งนั้น ให้นำข้อความในเฉพาะส่วนของการแก้ไขคำสั่ง ไปบันทึกลงในช่อง "ตำแหน่ง/ส่วนราชการ/หน่วยงานการศึกษา" โดยบันทึกต่อท้ายข้อความ ตำแหน่ง/ส่วนราชการ/หน่วยงานการศึกษา ได้เลย

 

 

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ