พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๙ (๑๗) กำหนดให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจและหน้าที่พิจารณา จัดระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามที่ กฎหมายกำหนดสำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดทำโครงการ "พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับสมรรถนะของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ CMSS (Competency Management Supporting System)" เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง ด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
   

 
   เป็นระบบฐานข้อมูลปฐมภูมิประวัติการรับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการรายบุคคลอ้างอิง
ตามเอกสารทะเบียนประวัติ กพ.๗ (เดิม) ปัจจุบันสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน โดยในการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถใช้
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ประกอบการทำธุรกรรมได้เหมือนกับเอกสาร ทะเบียนประวัติ กพ.๗
  สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดรูปแบบของทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์หรือ ก.ค.ศ.๑๖ ให้มีความเหมาะสม กับการจัดเก็บข้อมูลการรับราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีการเข้ารหัส เพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล การนำกุญแจอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับเจ้าของทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์และหน่วยงาน
ที่นำข้อมูลไปใช้ ในส่วนความ ถูกต้องของข้อมูลระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้
เจ้าของทะเบียนประวัติต้องเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของตนเองอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และต่อไปในอนาคต การทำธุรกรรมเช่น การขอวิทยฐานะ
การขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การตรวจสอบคุณสมบัติ จะอ้างอิงข้อมูล ในทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
เพื่อให้การใช้งานระบบสนับสนุนกระบวนการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สามารถใช้งาน ได้จริง สำนักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ. จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อร่วมกันผลักดันให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ใช้งานระบบสนับสนุนการบริหาร งานบุคคล
อย่างเต็มรูปแบบ
 
  เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้แก่ ระบบเลื่อนเงินเดือน
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระบบตรวจสอบคุณสมบัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งและการโยกย้ายแต่งตั้ง ระบบเชื่อมโยงการ จ่ายเงินเดือน
เข้ากับกรมบัญชีกลาง ระบบสนับสนุนการขอมี/ปรับระดับวิทยฐานะ ระบบตรวจสอบและออกคำสั่ง และระบบเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.
  เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ากับตัวแปรสัมพัทธ์ด้านการ บริหารงานบุคคลเช่น ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลสถานศึกษา แผนการจัดการศึกษาในอนาคต มาวิเคราะห์เป็นข้อมูลสาร สนเทศเพื่อวางแผนอัตรากำลัง การพัฒนาทักษะสมรรถนะด้านการสอน ของข้าราชการครูให้ตรง กับแผนการจัดการ ศึกษาในอนาคต (ID PLAN) การประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาด้วย Individual Scorecard การบันทึกข้อมูลผลงาน ด้านวิชาการและการสอนหรือ e-portfolio เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักเรียน เพื่อนำไปสู่การประเมินให้ได้รับ
วิทยฐานะ เชิงประจักษ์แทนการทำ ผลงานวิจัย ระบบคลังความรู้ที่ได้จากการทำ วิทยฐานะเพื่อนำ Best Practice จากงานวิจัยนำไปประยุกต์ใช้
ในกระบวนการการเรียน การสอนจริง โดยระบบ สามารถวิเคราะห์และรายงานข้อมูลในหลายรูปแบบเชื่อมโยงกันอย่างอัจฉริยะหรือ Intelligent
Analysis Report (IAR)
  เป็นบริการที่จะช่วยลดภาระในการเดินทางมาทำธุรกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การทำธุรกรรม ทั้งหมดจะสามารถดำเนินการได้ที่โรงเรียนเช่น บริการ คัดสำเนาทะเบียนประวัติ การออกหนังสือรับรองสิทธิ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ครูไม่ต้องทิ้งชั้นเรียน จากงานวิจัยพบว่าสามารถลดความสูญเสีย จากการที่ครูทั้ง ประเทศ ต้องเดิน ทางมาทำธุรกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กว่า ๒.๔ ล้านชั่วโมงงาน นอกจากนี้ยังเป็นส่วนเชื่อมโยงกับ หน่วยงานภายนอก ที่ต้องการใช้ข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยมาตรฐาน XML และเว็บเซอร์วิส
 
 

สำนักงาน ก.ค.ศ. และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการมีความมั่นใจว่าระบบ CMSS จะเป็นนวัตกรรมการบริหารงานบุคคลที่จะช่วยขับเคลื่อน
ให้การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ เป็นกลไก
เชิงระบบที่มีความสำคัญต่อการยกระดับ สมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการ
วางแผนอัตรากำลังให้ทุกสถานศึกษากว่า ๓๒,๐๐๐ แห่งให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ผ่านคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนกว่า ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน ตามเจตนารมณ์ ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนไทยยุคใหม่ให้มีศักยภาพระดับสากล
อย่างแท้จริง

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2551 - 2553 2554 2555 2556
• ศึกษา วิจัย พัฒนา
ระบบต้นแบบ เพื่อ
พิสูจน์แนวคิดทาง
วิศวกรรม
• ข้อมูลปฐมภูมิ
ข้าราชการครูฯ
สังกัด สพฐ.
• นำร่องระบบเลื่อนขั้น
เงินเดือน สพป.48 เขต
• ยกร่างระเบียบ
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
ระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
• ข้อมูลปฐมภูมิ
ข้าราชการครูฯ ภายใต้
พรบ. ข้าราชการครูฯ
พ.ศ. 2547
• ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือน
เต็มรูปแบบ ทุกหน่วย
งานในสังกัด สพฐ.
• ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
ระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2555
•นำร่องระบบ E-Service
• ระบบ E-Service
สพท. 225 เขตฯ
• แนวปฏิบัติการเลื่อน
เงินเดือนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
• ระบบเลื่อนขั้น
เงินเดือนเต็มรูปแบบ
ทุกหน่วยงานในสังกัด
สพฐ. และ สอศ.
• เชื่อมโยงข้อมูลกับ
สำนักงบประมาณ
และกรมบัญชีกลาง

                     
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ