ระเบียบ ก.ค.ศ
ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
   
ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
   
ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.
การกำหนดรูปแบบและรายการ ก.ค.ศ. ๑๖ และแฟ้มประวัติ ระบบเอกสาร
   
ที่ ศธ.๐๒๐๖.๒/๔๕๖
การบันทึกทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ๑๖)
   
ที่ ศธ.๐๒๐๖.๒/๔๖๒ เรื่อง การดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา