ระเบียบ ก.ค.ศ
ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555
   
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สำนักงาน ก.ค.ศ และ สพฐ.